Požiarna odolnosť je schopnosť odolávať požiaru alebo poskytovať ochranu pred požiarom po určitú dobu. Meria sa v súlade s postupmi pre skúšanie požiarnej odolnosti, ktoré sú v Európskej únii štandardizované podľa noriem EN a BS EN.

Čo je to trieda požiarnej odolnosti?

Stavebným materiálom a konštrukciám je po dôkladnom testovaní priradená trieda požiarnej odolnosti. Tieto triedy sú vyjadrené kvalitatívnymi charakteristikami a jednotkou času, ktorá znamená, že testovaná vzorka dokáže počas tejto doby odolať ohňu.

Ako sa skúša a meria požiarna odolnosť?

Skúška požiarnej odolnosti zvyčajne obnáša zohriatie vzorky na vopred stanovenú teplotu a následne jej vystavenie simulovaným podmienkam horenia na určitý čas. Čas potrebný na to, aby materiál alebo konštrukcia stratili vlastnosti požiarnej odolnosti, sa meria a používa ako indikátor požiarnej odolnosti.

Časový rámec, počas ktorého vzorka odoláva ohňu, sa meria v minútach a vzorke sú tiež priradené atribúty REI, ktoré popíšeme v ďalšom odseku.

Skúšky požiarnej odolnosti sú väčšinou zamerané na celé konštrukcie, nie na jednotlivé materiály, aby lepšie reflektovali skutočné budovy.

Čo znamená REI?

REI sú tri protipožiarne charakteristiky definované v norme EN 13501 a sú nasledovné:

Nosnosť (R): Doba, počas ktorej vzorka dokáže odolávať ohňu bez toho, aby stratila únosnosť zaťaženia.

Celistvosť (E): Čas, počas ktorého sa bavlnená podložka chránená skúšaným materiálom nevznieti, alebo inými slovami, nedôjde k šíreniu ohňa. Šírenie tepla na druhú stranu je však prípustné.

Izolácia (I): Čas, pokiaľ sa teplota povrchu neexponovanej strany vzorky zvýši o 140 °C.

Záver

Požiarna odolnosť je dôležitou vlastnosťou stavebných materiálov používaných v budovách, ktoré vyžadujú spoľahlivú pasívnu požiarnu ochranu. Porozumením tomu, ako sa hodnotí požiarna odolnosť, môžete zabezpečiť, že váš výber materiálov bude spĺňať požiadavky na použitie v takýchto prípadoch.